همکاری با ما

نیازمندی های شغلی مهندسین مشاور پاژ توان توس

ردیف

دسته شغلی

مدرک تحصیلی

زنمرد

1

مدیر پروژه

MBA  کارشناس ارشد یا کارشناس برق

**

6

مدیر پروژه

کارشناس ارشد سیستمهای انرژی

**

2

کارشناس طراحی پروژه

کارشناس برق

**

3

کارشناس نظارت پروژه

کارشناس برق

**

4

تکنسین برق کار

مهارت در امور برق کاری

-*

5

کارمند اداری و روابط عمومی

فوق دیپلم

*-    آپلود فایل رزومه:*