پروژه ها

پروژه های کاهش تلفات انرژی مهندسین مشاور پاژ توان توس

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱مطالعات و تهیه طرحهای توجیهی کاهش تلفاتکرمانشرکت توزیع برق شمال استان کرمان۱۳۸۷
۲ارائه خدمات کارشناسی کاهش تلفاتیزدشرکت توزیع برق استان یزد۱۳۸۷
۳بررسی تلفات غیر فنی مشترکین فوق توزیعخراسان شرکت برق منطقه ای خراسان۱۳۸۸
۴مطالعات طرح کاهش تلفات یزدشرکت توزیع نیروی برق استان یزد۱۳۹۳
۵مطالعات طرح کاهش تلفاتشهرستان های استان خراسان رضویشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۳
۶انجام خدمات مهندسی کاهش تلفات انرژی شهر بارمدیریت برق شهرستان فیروزهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۴
۷مطالعات طرح کاهش تلفات تعویض سیم به کابل و اصلاح لوازم اندازه گیریحوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگانشرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان۱۳۹۵

__________________________________________________________________

پروژه های نظارتی مهندسین مشاور پاژ توان توس

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱نظارت فنی بر تعویض ۴۰۰۰۰ دستگاه کنتور آنالوگ به دیجیتالمشهدشرکت توزیع برق مشهد۱۳۸۸
۲نظارت بر عملکرد پیمانکار وصول مطالباتمشهدشرکت توزیع برق مشهد۱۳۸۸
۳نظارت فنی و مالی برفعالیت های بهره برداریبجنورد،شیروان، اسفراین،جاجرم،مانه، سملقان و فاروجشرکت توزیع برق استان خراسان شمالی۱۳۸۸
۴کنترل ونظارت بر اجرای صحیح فعالیت های بهره برداریبجنورد،شیروان، اسفراین،جاجرم،مانه، سملقان و فاروجشرکت توزیع برق استان خراسان شمالی۱۳۸۸
۵ارائه خدمات مهندسیحوزه ستادی و اموربرق ناحیه پنج مشهدشرکت توزیع برق مشهد۱۳۸۸
۶انجام مشاوره و نظارت فنی ، ایمنی و مالی بر اجرای کلیه پروژه هاحوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی۱۳۹۶

__________________________________________________________________

پروژه های طرح جامع و برآورد بار مهندسین مشاور پاژ توان توس

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱تهیه طرح جامع الکتریکی حاشیه شهرکرمانکرمانشرکت توزیع برق شمال استان کرمان۱۳۸۹
۲مطالعات روستا های فاقد برق ۸۹-۱۸۳روستاهای فاقدبرق محدوده شهرستانهای خراسان رضویشرکت توزیع برق استان خراسان رضوی۱۳۸۹
۳برآورد بار شهرستانهای استان خراسان رضوی ۹۱-۱۱۸شهرستانهای استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۱
۴ارائه خدمات مهندسی و مطالعات تهیه طرح جامع و الکتریکی و طرح های اجرائی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی پروژه هامشهدشرکت عمران و نوسازی مجد مشهد (سهامی خاص)۱۳۹۳
۵مطالعات طرح اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری منطقه خواف، خراسان رضویشرکت تدبیر انرژی کامل (تاک)۱۳۹۶

__________________________________________________________________

پروژه های طراحی و تهیه پروژه مهندسین مشاور پاژ توان توس

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱طراحی وتهیه پروژه ۱۱روستا و پاسگاههای مرزیروستاها و پاسگاههای مرزی خراسان جنوبیشرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی۱۳۸۹
۲طراحی وتهیه پروژه های سرمایه ای و اهدائی شهرستانهای شرق استان خراسان رضوی ۸۹-۱۸۵شهرستانهای تابعه شرق استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۰
۳طراحی وتهیه پروژه های عمرانی شهرستانهای شرق استان خراسان رضوی ۹۰-۱۵۳شهرستانهای تابعه شرق استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۰
۴انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه به صورت حجمیشهرستانهای شرق و غرب استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۱
۵انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای گناباد ۹۲-۵۳گنابادشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۲
۶انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای سرخس ۹۲-۰۲۹سرخسشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۲
۷ارائه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه به صورت حجمی ۹۳-۱۳۳شهرستانهای شرق و غرب استان خراسان رضویشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۳
۸انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای گناباد ۹۳-۲۰گنابادشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۳
۹انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای سرخس ۹۳-۰۲۳سرخسشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۳
۱۰تهیه اسنادمناقصه تامین برق دی کلینیک شهرک گاز ونظارت بر اجراسرخسبهداشت ودرمان شمال شرق کشور ۱۳۹۳
۱۱ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز۹۰-۵۹نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۰
۱۲ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز ۹۱-۲۸نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۱
۱۳ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز ۹۱-۸۵نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۱
۱۴ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز ۹۲-۱۱نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۲
۱۵بازدید ، تهیه وترسیم کروکی متقاضیان مدیریت برق زاوهزاوهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۲
۱۶بازدید ، تهیه وترسیم کروکی متقاضیان مدیریت برق تربت حیدریهتربت حیدریهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۲
۱۷ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادی ۹۳-۶نواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۳
۱۸ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادینواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۴
۱۹ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادینواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۵
۲۰ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادینواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۶
۲۱طراحی و تهیه پروژه شبکه های توزیع برقشهرستان های تابعهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۶

__________________________________________________________________

پروژه های کاهش پیک مهندسین مشاور پاژ توان توس

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱خدمات مشاوره برای کاهش پیک ، طرح کشاورزهمیار ۹۴-۱۱۵شهرستانهای استان خراسان رضویشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۴