طراحی و تهیه پروژه

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱طراحی وتهیه پروژه ۱۱روستا و پاسگاههای مرزیروستاها و پاسگاههای مرزی خراسان جنوبیشرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی۱۳۸۹
۲طراحی وتهیه پروژه های سرمایه ای و اهدائی شهرستانهای شرق استان خراسان رضوی ۸۹-۱۸۵شهرستانهای تابعه شرق استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۰
۳طراحی وتهیه پروژه های عمرانی شهرستانهای شرق استان خراسان رضوی ۹۰-۱۵۳شهرستانهای تابعه شرق استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۰
۴انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه به صورت حجمیشهرستانهای شرق و غرب استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۱
۵انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای گناباد ۹۲-۵۳گنابادشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۲
۶انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای سرخس ۹۲-۰۲۹سرخسشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۲
۷ارائه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه به صورت حجمی ۹۳-۱۳۳شهرستانهای شرق و غرب استان خراسان رضویشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۳
۸انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای گناباد ۹۳-۲۰گنابادشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۳
۹انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی و تهیه پروژه های عمرانی و سرمایه ای سرخس ۹۳-۰۲۳سرخسشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۳
۱۰تهیه اسنادمناقصه تامین برق دی کلینیک شهرک گاز ونظارت بر اجراسرخسبهداشت ودرمان شمال شرق کشور ۱۳۹۳
۱۱ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز۹۰-۵۹نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۰
۱۲ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز ۹۱-۲۸نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۱
۱۳ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز ۹۱-۸۵نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۱
۱۴ارائه خدمات جهت بازدید اولیه متقاضیان برق تک فاز و سه فاز ۹۲-۱۱نواحی دهگانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۲
۱۵بازدید ، تهیه وترسیم کروکی متقاضیان مدیریت برق زاوهزاوهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۲
۱۶بازدید ، تهیه وترسیم کروکی متقاضیان مدیریت برق تربت حیدریهتربت حیدریهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۲
۱۷ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادی ۹۳-۶نواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۳
۱۸ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادینواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۴
۱۹ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادینواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۵
۲۰ارائه خدمات جهت بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادینواحی یازده گانه مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد۱۳۹۶
۲۱طراحی و تهیه پروژه شبکه های توزیع برقشهرستان های تابعهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۶