طرح جامع و برآورد بار

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱تهیه طرح جامع الکتریکی حاشیه شهرکرمانکرمانشرکت توزیع برق شمال استان کرمان۱۳۸۹
۲مطالعات روستا های فاقد برق ۸۹-۱۸۳روستاهای فاقدبرق محدوده شهرستانهای خراسان رضویشرکت توزیع برق استان خراسان رضوی۱۳۸۹
۳برآورد بار شهرستانهای استان خراسان رضوی ۹۱-۱۱۸شهرستانهای استان خراسان رضویشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۱
۴ارائه خدمات مهندسی و مطالعات تهیه طرح جامع و الکتریکی و طرح های اجرائی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی پروژه هامشهدشرکت عمران و نوسازی مجد مشهد (سهامی خاص)۱۳۹۳
۵مطالعات طرح اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری منطقه خواف، خراسان رضویشرکت تدبیر انرژی کامل (تاک)۱۳۹۶