پروژه های نظارتی

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱نظارت فنی بر تعویض ۴۰۰۰۰ دستگاه کنتور آنالوگ به دیجیتالمشهدشرکت توزیع برق مشهد۱۳۸۸
۲نظارت بر عملکرد پیمانکار وصول مطالباتمشهدشرکت توزیع برق مشهد۱۳۸۸
۳نظارت فنی و مالی برفعالیت های بهره برداریبجنورد،شیروان، اسفراین،جاجرم،مانه، سملقان و فاروجشرکت توزیع برق استان خراسان شمالی۱۳۸۸
۴کنترل ونظارت بر اجرای صحیح فعالیت های بهره برداریبجنورد،شیروان، اسفراین،جاجرم،مانه، سملقان و فاروجشرکت توزیع برق استان خراسان شمالی۱۳۸۸
۵ارائه خدمات مهندسیحوزه ستادی و اموربرق ناحیه پنج مشهدشرکت توزیع برق مشهد۱۳۸۸
۶انجام مشاوره و نظارت فنی ، ایمنی و مالی بر اجرای کلیه پروژه هاحوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی۱۳۹۶