کاهش تلفات انرژی

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱مطالعات و تهیه طرحهای توجیهی کاهش تلفاتکرمانشرکت توزیع برق شمال استان کرمان۱۳۸۷
۲ارائه خدمات کارشناسی کاهش تلفاتیزدشرکت توزیع برق استان یزد۱۳۸۷
۳بررسی تلفات غیر فنی مشترکین فوق توزیعخراسان شرکت برق منطقه ای خراسان۱۳۸۸
۴مطالعات طرح کاهش تلفات یزدشرکت توزیع نیروی برق استان یزد۱۳۹۳
۵مطالعات طرح کاهش تلفاتشهرستان های استان خراسان رضویشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۳
۶انجام خدمات مهندسی کاهش تلفات انرژی شهر بارمدیریت برق شهرستان فیروزهشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی۱۳۹۴
۷مطالعات طرح کاهش تلفات تعویض سیم به کابل و اصلاح لوازم اندازه گیریحوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگانشرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان۱۳۹۵