کاهش پیک

ردیفموضوع قراردادمحل اجراکارفرماتاریخ
۱خدمات مشاوره برای کاهش پیک ، طرح کشاورزهمیار ۹۴-۱۱۵شهرستانهای استان خراسان رضویشرکت توزیع برق خراسان رضوی۱۳۹۴