نمودار سازمانی

سید رضا حقی

عضو هیئت مدیره


کارشناس برق - قدرت (1368)
کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری (1385)
دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک و اقتصاد (1389)

سید محمد رضا حقی

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره


کارشناس برق - قدرت (1371)