گالری

 

پروژه مطالعات روستاهای بی برق

دیدار هیئت تجاری کردستان عراق

طراحی شبکه تامین برق سد شوریجه

طراحی شبکه دی کلینیک سرخس

کاهش تلفات انرژی شهر بار

photo_2017-08-09_13-28-21photo_2017-08-09_13-28-00photo_2017-08-09_13-27-17photo_2017-08-09_13-28-57photo_2017-08-09_13-27-53