لوح تقدیر خانه صنعت و معدن به مناسبت انتخاب شرکت نمونه

لوح تقدیر خانه صنعت و معدن به مناسبت انتخاب شرکت نمونه

لوح تقدیر خانه صنعت و معدن به مناسبت انتخاب شرکت نمونه