تندیس شرکت نمونه استانی در سال ۱۳۹۱

تندیس شرکت نمونه استانی در سال 1391

تندیس شرکت نمونه استانی در سال ۱۳۹۱