بلاگ

خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

بازدید اولیه تقاضای انشعابات برق

واگذاری انشعاب برق به صورت متمرکز و با حذف کاغذ یکی از مهمترین بخش های فنی شرکت های توزیع نیروی برق، بخش بازدید اولیه متقاضیان برق می باشد. این بخش از جهات مختلف دارای اهمیت بسیار […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

کاهش تلفات انرژی

کاهش تلفات انرژی و توان در شبکه های برق   مطرح شدن لزوم توجه جدی به کاهش تلفات در شبکه های توزیع و معرفی چارچوب مدون و مشخص برای طرح های کاهش تلفات، شرایط مناسبی را […]
خرداد ۱۸, ۱۳۹۶

انرژی خورشیدی

انرژی های نو با توجه به تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان در سطح جهانی، نیاز به تولید برق افزایش یافته است. و با افزایش بهای گاز طبیعی و دیگر سوخت های فسیلی، تاکید مقررات بر […]