۱۳۹۶

خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

بازدید اولیه تقاضای انشعابات برق

واگذاری انشعاب برق به صورت متمرکز و با حذف کاغذ یکی از مهمترین بخش های فنی شرکت های توزیع نیروی برق، بخش بازدید اولیه متقاضیان برق می باشد. این بخش از جهات مختلف دارای اهمیت بسیار […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

کاهش تلفات انرژی

کاهش تلفات انرژی و توان در شبکه های برق   مطرح شدن لزوم توجه جدی به کاهش تلفات در شبکه های توزیع و معرفی چارچوب مدون و مشخص برای طرح های کاهش تلفات، شرایط مناسبی را […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

عناوین دوره ها را در “اطلاعات بیشتر” مشاهده نمایید.

خرداد ۱۸, ۱۳۹۶

انرژی خورشیدی

انرژی های نو با توجه به تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان در سطح جهانی، نیاز به تولید برق افزایش یافته است. و با افزایش بهای گاز طبیعی و دیگر سوخت های فسیلی، تاکید مقررات بر […]