مهندسی مشاور پاژتوان توس

خرداد 22, 1396

بازدید اولیه تقاضای انشعابات برق

واگذاری انشعاب برق به صورت متمرکز و با حذف کاغذ یکی از مهمترین بخش های فنی شرکت های توزیع نیروی برق، بخش بازدید اولیه متقاضیان برق می باشد. این بخش از جهات مختلف دارای اهمیت بسیار […]
خرداد 22, 1396

کاهش تلفات انرژی

کاهش تلفات انرژی و توان در شبکه های برق   مطرح شدن لزوم توجه جدی به کاهش تلفات در شبکه های توزیع و معرفی چارچوب مدون و مشخص برای طرح های کاهش تلفات، شرایط مناسبی را […]
خرداد 21, 1396

عناوین دوره ها را در “اطلاعات بیشتر” مشاهده نمایید.

خرداد 18, 1396

انرژی خورشیدی

انرژی های نو با توجه به تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان در سطح جهانی، نیاز به تولید برق افزایش یافته است. و با افزایش بهای گاز طبیعی و دیگر سوخت های فسیلی، تاکید مقررات بر […]
خرداد 23, 1395

آیین نامه فروش انشعاب برق

خرداد 23, 1395

نمونه سمینار آموزشی

خرداد 23, 1395

نمونه پایگاه دانش